Eiksmarkas misjonsprosjekt "Helse på Filippinene"


Eiksmarka menighet har inngått samarbeid med Misjonsalliansen, om et helseprosjekt på Filippinene.

Eiksmarka menighets misjonsprosjekt
Eiksmarka menighet har inngått samarbeid med Misjonsalliansen, om et helseprosjekt på Fillipinene.

Dette prosjektet skal være Eiksmarka menighets misjons-/diakoniprosjekt utenlands. Vi vil fokusere på prosjektet jevnlig gjennom året, og involvere flest mulig av våre medlemmer og aktiviteter i dette arbeidet.
Du kan være med å støtte Misjonsalliansens arbeid innen helse i slumstrøkene i Manila og på øysamfunnet Marinduque på Fillipinene, enten ved å gi av dine penger i på gudstjenester hvor vi samler inn kollekt til dette prosjektet eller ved å overføre et beløp til vår bankkonto.

Eiksmarka menighets bankkonto er: 8380.08.75733

Husk å merke innbetalingen med ditt navn og ”Misjonsprosjekt helse på Fillipinene”.

Takk for den gaven du gir!


Helse på Filippinene
Slumstrøkene i Manila og øysamfunnet Marinduque er adresse for Misjonsalliansens arbeid på Filippinene. Hovedsakelig er arbeidet finansiert med midler fra fadderordningen.
 
Målet er å skape gode lokalsamfunn for fattige barn og ungdommer. De vil støtte familiene og lokalsamfunnet slik at de får sine rettigheter, utvikler sine evner og får oppleve Guds kjærlighet. 
Misjonsalliansen jobber målrettet for å skape tilgjengelige og gode helsetilbud for fattige mennesker på Filippinene. Dette gjør de i samarbeid med lokale helsemyndigheter.
Misjonsalliansen driver opplæring og etterutdanning av leger, sykepleiere og jordmødre og også av ufaglærte helsearbeider.De bygger, rehabiliterer og utvider helsesentre og fødestuer og sørger for tilgang på medisinsk utstyr.

I 2015 vil de jobbe bevisst for å redusere barnedødelighet og bedre helsen blant mødrene. Det gjør de blant annet gjennom en bedre svangerskaps- og nyfødtomsorg, bedre familieplanlegging og kunnskapsformidling om ernæring, hygiene og sykdomsforebygging.

Tilbake